Digital WEAR Generalforsamling 2021

Grundet coronaretningslinjer, bliver generalforsamlingen i år afholdt via Teams - tilmelding er nødvendigt og forbeholdt medlemsvirksomheder.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden med 4 ugers varsel ved udsendelse af brev eller e-mail til medlemmerne og afholdes hvert år inden udgangen af april med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Foreningens formand aflægger beretning
  3. Aflæggelse af regnskab for foreningen
  4. Fastsættelse og godkendelse af budget
  5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt 

Vil et medlem stille forslag til behandling på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 5, skal forslag med skriftlig motivering være indleveret på foreningens kontor mindst 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 5, skal af bestyrelsen med skriftlig begrundelse være udsendt til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten, hvorefter den udgør fuldt bevis for det på generalforsamlingen passerede.

Enhver beslutning afgøres ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer. Hvert medlem har kun én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt til bestyrelsen eller et medlem. Ingen - udover bestyrelsen - kan ifølge fuldmagt repræsentere mere end 2 medlemmer (egen stemme samt en fuldmagt).

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre nogen foreslår skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 50 pct. af stemmerne er repræsenteret.

Fuldmagt bliver fremsendt til alle medlemmer og kan hentes vi sekretariatet på mail: kdj@danskerhverv.dk

Find vedtægter her.