Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Dagsorden:

1.         Valg af dirigent

Bestyrelsen forslår direktør, Nikolai Klausen som dirigent.

2.         Foreningens formand aflægger beretning 2021

3.         Aflæggelse af regnskab for foreningen 2021

4.         Fastsættelse og godkendelse af budget 2022

5.         Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

Vil et medlem stille forslag til behandling på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 5, skal forslag med skriftlig motivering være indleveret på foreningens sekretariat mindst 2 uger før generalforsamlingen – dvs. den 8.februar 2022.

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 5, skal af bestyrelsen med skriftlig begrundelse være udsendt til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

6.         Valg af bestyrelse

   Bestyrelsen indstiller til genvalg:

  • Lars Andresen, Second Female
  • Mikael Laage-Petersen, Holger Petersen Holding
  • Jacob Valdemar, Vald Agency

7.         Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår bestyrelsesmedlem Mikael Laage-Petersen som revisor.

8.         Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten, hvorefter den udgør fuldt bevis for det på generalforsamlingen passerede.

Enhver beslutning afgøres ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer. Hvert medlem har kun én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt til bestyrelsen eller et medlem. Ingen - udover bestyrelsen - kan ifølge fuldmagt repræsentere mere end 2 medlemmer (egen stemme samt en fuldmagt).

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre nogen foreslår skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 50 pct. af stemmerne er repræsenteret.