Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden med 2 ugers varsel ved udsendelse af brev eller e-mail til medlemmerne og afholdes hvert år inden udgangen af april med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Foreningens formand aflægger beretning
  3. Aflæggelse af regnskab for foreningen
  4. Godkendelse af kontingent
  5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Vil et medlem stille forslag til behandling på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 5, skal forslag med skriftlig motivering være indleveret på foreningens kontor mindst 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 5, skal af bestyrelsen med skriftlig begrundelse være udsendt til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen

Tilmelding skal ske til kro@danskerhverv.dk.